Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь

Б.Энхжаргал

Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, монголын эдийн засгийн төлөв байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдээс гадна макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хэрхэн нөлөөлж буйг мөн хямрал гэж юу вэ? Хямралын шинж тэмдэг, шалтгаануудыг судлахыг зорьлоо.
# эдийн засаг# нөхцөл