Монгол улсын инфляци түүний үүсэх шалтгаан, үр дагавар болон хэтийн төлөвийн судалгаа

Г.Анужин

Монгол улсын инфляци түүний үүсэх шалтгаан, үр дагавар болон хэтийн төлөвийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын инфляцийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж , цаашдын хэтийн төлөвийг тодорхойлох зорилготой.
# инфляци# төлөв