Нийгэмд задгай мөнгөний гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх арга зам

Х.Адьшаа

Нийгэмд задгай мөнгөний гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Задгай мөнгөний эрэлт нийлүүлэлтийг судлан дүн шинжилгээ хийж тэнцвэрт байдлыг тогтоох арга замыг нээн илэрүүлэх улмаар задгай мөнгөний үүрэг, ач холбогдлыг нэмэгдүүлэхэд оршино.
# нийгэм# задгай мөнгө