Нийтийн хоолны газарт санхүүгийн бүртгэл хөтлөх арга зүй

Т.Ундармаа

Нийтийн хоолны газарт санхүүгийн бүртгэл хөтлөх арга зүй

Гишүүнчлэл

?
Аж ахуйн нэгж байгууллага дээр санхүүгийн бүртгэл хэрхэн явагдаж байгааг судалж, тодорхой хэмжээгээр бүртгэлийн тооцооллын арга замыг боловсронгуй болгох үүднээс Нийтийн хоолны газарт санхүүгийн бүртгэл хөтлөх арга зүй судлахыг зорилоо.
# нийтийн хоол# санхүүгийн бүртгэл#