Өрхийн чанаргүй зээлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Г.Азжаргал

Өрхийн чанаргүй зээлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын банкны системийн чанаргүй зээл ба өрхийн чанаргүй зээлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлж гаргаж, үзүүлэлтүүдийн уялдааг тодорхойлон, үнэлгээ өгөх зорилготой.
# зээл# шинжилгээ