Өрхийн хэрэглээний судалгаа

Ө.Дуламханд

Өрхийн хэрэглээний судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын хувьд мөн дээр дурьдсан асуудлууд өнөөг хүртэл оршсоор байгаа бөгөөд улс орны макро эдийн засгийн асуудлуудын нэгэн адил микро түвшний пүүс болон өрхийн эдийн засгийн асуудал анхаарал татахгүй байхын аргагүй байна. Иймээс өрх гэр бүлийн эдийн засгийн асуудлууд түүн дотроо өрхийн хэрэглээг судалж үзэх зайлшгүй шаардпага гарч ирж байна.
# Өрхийн хэрэглээ# судалгаа