Өрхийн худалдан авах зан төлөвт жендер нөлөөлөх нь

Б.Хосбаяр

Өрхийн худалдан авах зан төлөвт жендер нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Өрхийн худалдан авалтад жендер хэрхэн нөлөөлж байгааг таньж мэдэх явдал юм.
# өрх# худалдан авах