Өртгийн тооцооллын үндэслэлийг сайжруулах асуудал

Г.Халиун

Өртгийн тооцооллын үндэслэлийг сайжруулах асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монголын ашигт малтмал, уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдлыг судлан шинжилж, дутагдал бэрхшээлийг тодруулан, улмаар усыг хэрхэн ашиглаж байгаа болон тэдгээрийн усны төлбөрийг хэрхэн шийдвэрлэж байгааг судлан, ус ашиглалтын зардлыг шинээр өртөг тооцох
# өртөг# тооцоолол# ашигт малтмал