Орон сууцны ипотекийн зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

П.Лхагвасүрэн

Орон сууцны ипотекийн зээлийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Монгол банк, ЗГ-ын хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлоход энэхүү дипломын гол зорилго оршино.
# орон сууц# эдийн засаг