Улаанбаатар хотын орон сууц үнэ болон эрэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

З.Золжаргал

Улаанбаатар хотын орон сууц үнэ болон эрэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, орон сууцны үнэд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлийг илрүүлэхэд чиглэсэн судалгааг хийж, дүгнэлт гарган санал боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# улаанбаатар# шинжилгээ