Урсгал тэнцэлд үзүүлж буй валютын ханшийн сулралын нөлөө

Ц.Номин

Урсгал тэнцэлд үзүүлж буй валютын ханшийн сулралын нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү дипломын ажилд төгрөгийн сулрал хэрхэн үүсч урсгал тэнцэлд нөлөөлж буйг ойлгож, ирээдүйн төлвийг таамаглахад оршино. Урсгал тэнцлийн боломжит трендийг Маршалл-Лернер нөхцөл биелсэн үед J-муруйгаар харуулдаг.
# урсгал# ханш