Урт хугацаатай ипотекийн зээлийн өрхийн хэрэглээнд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь

Б.Наранцэцэг

Урт хугацаатай ипотекийн зээлийн өрхийн хэрэглээнд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлаар Ипотекийн зээл авсанаар өрхийн хэрэглээнд үзүүлж буй нөлөө, орлогын түвшинтэй уялдаж байгаа эсэх мөн тухайн өрхийн хэрэглээнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн хамаарлыг судлах.
# урт хугацаа# үнэлэх # өрх