Валютын эрсдлийн удирдлага

Ж.Эрдэнэтулга

Валютын эрсдлийн удирдлага

Гишүүнчлэл

?
Импортоор нефтийн бүтээгдэхүүн импортлон худалдаалдаг салбарт тулгарч буй валютын ханшны эрсдлийг үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэлүүд ашиглан багасгах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# валют