Засгийн газрын бондын хүүгийн төлбөрийг свап арга ашиглан төлөх боломжийн судалгаа

А.Анар

Засгийн газрын бондын хүүгийн төлбөрийг свап арга ашиглан төлөх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Засгийн газрын 2016 онд хамгийн сүүлд арилжаалсан бондын хүүгийн төлбөрийг свап арга ашиглан төлж болох эсэх, свап арга ашигласнаар хэдий хэмжээний үр ашиг гарах вэ гэдгийг судлахад оршиж байгаа юм.
# Засгийн газар# бонд# санхүү