Ажилгүйдэл, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хамаарал

Н.Ундрахболд

Ажилгүйдэл, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хамаарал

Гишүүнчлэл

?

Ажилгүйдлийн түвшин бол хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэлт, нийлүүлэлтийнх нь нөхцөл байдлыг харуулах гол үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Ийм учир миний бие энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

# ажилгүйдэл# эдийн засаг