Банк бус санхүүгийн байгууллагын зүгээс харилцагчийн зан төлөвийг тандах загвар, шинжилгээ

Т.Ундрам

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зүгээс харилцагчийн зан төлөвийг тандах загвар, шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
ББСБ-аас гарч буй хэрэглэгчдийг тоог багасган харилцагчдыг хэвийн түвшинд нь барьж. орцыг нэмэгдүүлсэнээр нэг зээлдэгчид ноогдох зээлийн багцийг бага байлгах, зээлийн эрсдлийг бууруулах, нэг зээлд оногдох багцын хэмжээг багасаж, активын төвлөрлийг бууруулах зорилготой.
# зан төлөв# ббсб# харилцагч