Бизнесийн гадаад орчны шинжилгээ

Б.Оюунбат

Бизнесийн гадаад орчны шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Гадаад орчны нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх буюу стратегийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай үнэн зөв мэдээллийг (боломж, аюулын талаарх) богино хугацаанд олж авах шинжилгээний хямд төсөр, үр ашигтай арга зүйг хүчин зүйлсийн загварын аргаар гаргахыг зорилгоо болгов.
# бизнес# стратеги