Санхүүгийн шинжилгээний зарим үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох асуудалд

Б.Пагмадулам

Санхүүгийн шинжилгээний зарим үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь өөрийн орны нийгэм эдийн эасаг, эах эээлийн байдал болон аж ахуй нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаа, бүртгэлийн онцлог ээрэгт тохирсон санхүүгийн шинжилгээний загвар боловсруулах, түүнийг аж ахуй нэгжүүдэд хэрэглэх аргачлалыг тодорхойлоход оршино.
# санхүү# шинжилгээ