Шилжилтийн эдийн засагтай улс орнуудын гадаад худалдааны хэв шинж ба эдийн засгийн өсөлтийг шинжлэх

Б.Отгонзаяа

Шилжилтийн эдийн засагтай улс орнуудын гадаад худалдааны хэв шинж ба эдийн засгийн өсөлтийг шинжлэх

Гишүүнчлэл

?
шилжилтийн эдийн засагтай улс орнуудын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад худалдааны үзүүлэх нөлөөг эмпирик шинжилгээний аргаар судалж тодорхойлоход оршино.
# эдийн засаг# гадаад худалдаа