Бонд, бондын эх үүсвэрээр татсан хөрөнгийн зарцуулалтыг шинжлэх нь

Ц.Хулан

Бонд, бондын эх үүсвэрээр татсан хөрөнгийн зарцуулалтыг шинжлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Уг судалгааны ажлыг хийснээр Засгийн газрын бондын эх үүсвэрээр ямар бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн, үр дүнгийн талаар судлах зорилготой.
# Бонд# хөрөнгө