Эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Ц.Дашням

Эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс ажилгүйдэл хоорондын хамаарлын нөлөөг судлахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# эдийн засаг# судалгаа