Гадаад валютын ханшийн таамаглал

Э.Алгирмаа

Гадаад валютын ханшийн таамаглал

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлаар манай улсын валютын ханшид нөлөөлөх гадаад ба дотоод хүчин зүйлсийг судлах, ханшийн ирээдүйн төлвийг таамаглах, мөн ханшийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх боломж бололцоог эрэлхийлэхэд оршино.
# валют# ханш