Хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засагт эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх арга зам

Э.Өнөртуяа

Хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засагт эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засагт эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх буюу “хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх” арга замыг судлан тодорхойлоход оршино.
# хөрөнгө# зах зээл# эдийн засаг