Хуурай зайны үйлдвэр

Ш.ОднямГанзоригН.БолдбаатарВ.БямбатогтохЦ.Ариунтуяа

Хуурай зайны үйлдвэр

Гишүүнчлэл

?

Зай нь химийн урвалын нөлөөгөөр элөктрод хооронд солилцох замаар ажилдаг байгаа . Хэрэв аль нэг электродыг төлөөлж буй бодис ханалтын байдалд шилжих үөд зайг дууслаа гэж үздэг . Зайны химийн урвал явагдах орчин шингэн бодис бол үүнийг нойтон батерей гэнэ. Харин эсрэг тохиолдолд хуурай батерей гэнэ. Нойтон батөрөйны хувьд авч үзэхэд энэ нь дахин цэнэглэгддэг бөгөөд ууршилтын улмаас агаарт хорт бодис цацагддаг сөрөг талтай

# аж үйлдвэрлэл