Хувьцаа болон Хувьцааны оновчтой багц бүрдүүлэлт

Н.Мөнхзул

Хувьцаа болон Хувьцааны оновчтой багц бүрдүүлэлт

Гишүүнчлэл

?

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хандлагыг хувьцааны калиталын үнэлгээгээр тооцоолон, хамгийн оновчтой багцыг тодорхойлоход оршино.

# хувьцаа# эдийн засаг