Макро эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг хэмжих нь

С.Дөлгөөн

Макро эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг хэмжих нь

Гишүүнчлэл

?
Макро эдийн засагт хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эрсдэлийн хамаарлын судалгаа хийхийг зорилоо.
# эдийн засаг# хөрөнгө оруулалт