Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: SVAR загвар

Б.Дөлгөөн

Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: SVAR загвар

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсын төсвийн бодлогын макро эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг судлах тэр тусмаа засгийн газрын зарлага макро эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох мөн засгийн газрын зарлага ба орлогын өсөлтийн нөлөөг (шок) харах болно.

# монгол улс# төсөв# эдийн засаг