Монголын жижиг дунд бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдлын судалгаа

Х.Уянгаа

Монголын жижиг дунд бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Жижиг, дунд бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн сувгийн өнөөгийн байдлыг судлаж, түүнийг сайжруулах санал зөвлөмжийг боловсруулах зорилготой.
# хүний нөөц# өнөөгийн байдал# бизнес