Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын өнөөгийн байдал

Ч.Дашпэлжээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын өнөөгийн байдал

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны ажлын зорилго нь Улаанбаатар хотын орон сууцны үнийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлон дүн шинжилгээ хийх явдал юм.
# үл хөдлөх# салбар