Валютын ханш, түүний өөрчлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Ч.Энэрэл

Валютын ханш, түүний өөрчлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эдийн засагт болоод хүн амын амжиргааны түвшинд тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байгаа гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ хийж, түүний нөлөөллийг тодорхойлох
# валют# эдийн засаг