Зах зээлийн сегментчилэл, түүнд тохирох стратегийг боловсруулах нь

Д.Билгүүтэй

Зах зээлийн сегментчилэл, түүнд тохирох стратегийг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?

“Нью Мохито” ХХК-ийн жишээн дээр хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлж, зах зээлийг сегментчилж, улмаар түүнд тохирох стратегийг боловсруулахад оршино.

# зах зээл# стратеги