Аж ахуй нэгжийн мөнгөн орлого, ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

П.Одончимэг

Аж ахуй нэгжийн мөнгөн орлого, ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Компанийн ашиг, мөнгөн орлого гэдэг нь нилээд өргөн хүрээтэй сонирхол татах сэдэв юм. Компани өөрийгөө санхүүжүүлэх хөрөнгийн дотоод хэрэгцээг хангах эх үүсвэр нь ашиг юм. Ашиг нь төсвийн орлогыг бүрдүүлэх төсвийн гадуурх тэтгэлэгийн сангуудыг бий болгоход ач холбогдолтой.

# мөнгөн орлого# санхүү менежмент # ашиг# эдийн засаг