Хөдөө орон нутаг дахь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд тулгамдсан асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

А.Дэлгэрмаа

Хөдөө орон нутаг дахь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд тулгамдсан асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.
# орон нутаг# жижиг дунд# бизнес