Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга зам

Б.Гүндсамбуу

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга зам

Гишүүнчлэл

?

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарьш ажилтнуудын ажлын байранд түгээмэл тохиолддог хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг илрүүлж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажльш зорилго оршино.

# нийтийн хоол