Хуванцар савны үйлдвэр
(1)

Сэрүүлэг сургууль

Хуванцар савны үйлдвэр

Гишүүнчлэл

?

Үйлдвэрлэлийн салбарт хүн амын оршин суурьшил, өсөлт, хөгжил , шилжилт зэрэг хүн амын орчны нөлөөлөл нэлээд хүчтэй байдаг/Мөн голд үйлдвэрлдэг ундааны борлуулалтын ихэнх хувийг хотын хэрэглэгчид эзэлдэг учраас Улаанбаатар хот дахь зах зээлийн хүн ам зүйн орчны үзүүлэлтүүдийг авч үзэх хэрэгтэй

# хуванцар сав