Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн үйл явцад хийсэн дүн шинжилгээ

Г.Халиунаа

Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн үйл явцад хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж байгаа асуудлыг тодорхойлж, эрх зүйн орчинд дүн шинжилгээ хийн, үйлдвэржилтийг дэмжих эрх зүйн орчныг сайжруулаx арга замыг тодорxойлж, санал боловсруулаx, дэмжих, болон цаашид эдийн засгийн өсөлтөд бодитой хувь нэмэр оруулах бодитой боломжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.
# жижиг дунд үйлдвэр# хөгжил