Монголын ноолуурын салбарын өнөөгийн байдал, эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөг нэмэгдүүлэх нь

С.Одончимэг

Монголын ноолуурын салбарын өнөөгийн байдал, эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Монголын ноолуурын салбарын өнөөгийн байдал болон тулгамдаж буй асуудал, Монголын эдийн засаг дахь ноолуурын салбарын үр ашгыг хэрхэн нэмэгдүүлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүчин зүйлсийг тодорхойлох зорилготой.
# ноолуур# эдийн засаг