Ноос, ноолуур чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн хөгжил ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Б.Цэлмэг

Ноос, ноолуур чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн хөгжил ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын ноос, ноолуурын салбарын жишиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийн төлөв байдал, чиг хандлага, төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцоо, санхүү, эдийн засгийн гадаад, дотоод орчны судалгаа, шинжилгээ хийн, судалгааны нэгдсэн үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, бизнес эрхлэгчдэд санал зөвлөмж гаргахад оршино.

# аж үйлдвэрлэл