Оёдлын үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн процессын төлөвлөлт

Д.Баттунгалаг

Оёдлын үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн процессын төлөвлөлт

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү төгсөлтийн ажлын зорилго нь “Фасон” оёдлын үйлдвэрийн өнөөгийн үйлдвэрийн процессод шинжилгээ хийж, түүнийг боловсронгуй болгох асуудлыг дэвшүүлэхэд энэхүү судалгааны зорилго нь оршино.

# үйлдвэр# үйлдвэрлэл