Топ-20 Индексийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

Э.Алгирмаа

Топ-20 Индексийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП-20 индексийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг судлах бөгөөд индексийн бүрэлдэхүүнд буй компаниуд ДНБ-ийн хэдэн хувийг бүрдүүлж байна. ТОП-20 индексийн ханшийн ирээдүйн төлвийг таамаглан үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилготой.
# Топ-20# индекс# эдийн засаг