Амжиргааны түвшинд инфляцийн нөлөөлөл

Б.Маралмаа

Амжиргааны түвшинд инфляцийн нөлөөлөл

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын хүн амын амьжиргааны түвшинд ннфляцийн нөлөөллийг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино. Судалгааны эорилт:

  • Амьжиргааны түвшннй үзүүлэлтүүдийн төлөв байдлын судалгаа хийх
  • Өрхийн орлогод инфляцийн нөлөөллийн судалгааг хийх
  • Амьжиргааны түвшинд нөлөөлж буй бусад хүчин зүйлсийн судалгааг хийх
# инфляци# нөлөө