CVP, эрэлтийн функцийг ашиглах ашиг хамгийн их байх үеийн үнийг тодорхойлох нь

Б.Сарангоо

CVP, эрэлтийн функцийг ашиглах ашиг хамгийн их байх үеийн үнийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Нанскашмер ХХК-ний санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн шинжилгээ хийн санал дүгнэлт гаргаж, цаашлаад ашиг хамгийн өндөр байх үнийг тодорхойлоход оршино.

# менежмент# үнэ өртөг