Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Б.Оюундарь

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварт нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлж, хүчин зүйлс болон эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг тодорхойлон шингээх чадварыг нэмэгдүүлэх арга замыг олоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.
# хөрөнгө оруулалт# гадаад