Хувьцааны хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөжийн зарим асуудал

А.Дариймаа

Хувьцааны хөрөнгө оруулалт, түүний үр өгөөжийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Хөрөнгийн зах зээл дээрх хувьцаагаар хийсэн хөрөнгө оруулалтыг судлан түүний үр өгөөжийг тооцож үнэлэх, үр өгөөжид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

# хувьцааны зах зээл# гадаадын хөрөнгө оруулалт# ашиг