Манай орны хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаанд арилжааны банк оролцох боломж

Т.Өлзийдүүрэн

Манай орны хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаанд арилжааны банк оролцох боломж

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгаанд шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн аргууд болох анализ, синтез, эдийн засаг-статистикийн тоон шинжилгээний аргууд, маркетинг менежментийн чанарын шинжилгээний аргуудыг ашигласан. Энэхүү судалгааны ажил нь 2 бүлэг, 5 зүйл, дүгнэлт, хавсралт, ашигласан материалаас бүрдэнэ.

# эд хөрөнгө# зах зээл# Арилжааны банк