Мөнгөн хадгаламжийн долларжилтын түвшинг бууруулах нь

Д.Саруулбилэг

Мөнгөн хадгаламжийн долларжилтын түвшинг бууруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Хадгаламжийн долларжилтыг өмнөх жилүүдийн түвшин, өнөөгийн байдал зэргийг харьцуулан судлах, хадгаламжийн долларжилтыг бууруулах арга замыг эрэлхийлэхийн тулд орон нутаг болон төв банкны дүн мэдээг үндэслэн хадгаламжийн долларжилтыг бууруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# банк# эдийн засаг# хадгаламж