Монгол улсын хүн амын ажил эрхлэлт болон нийт үйлдвэрлэлийн хамаарал

Э.Төгөлдөр

Монгол улсын хүн амын ажил эрхлэлт болон нийт үйлдвэрлэлийн хамаарал

Гишүүнчлэл

?
МУ-ын салбар салбарын үйлдвэрлэлжилтийн өгөгдлүүдийг цуглуулан иргэдийн ажил эрхлэлтэд үзүүлсэн үр нөлөө болон хамаарлыг эдийн засгийн тооцооллоор гаргаж ирэх нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго юм.
# ажил# үйлдвэрлэл