Монгол улсын өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Б.Наранзул

Монгол улсын өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын харьцангуй давуу тал бүхий ХАА-н салбарын өрсөлдөх чадварын өнөөгийн байдал, гадаад дотоод нөлөөллийг шинжилснээр тус салбарын өрсөлдөх чадварын бодит түвшин, давуу сул талуудыг тодорхойлох, хөгжүүлэх арга замуудыг тодорхойлон гаргахад тус дөхөм болох үндсэн зорилготой.
# өрсөлдөх чадвар# хөдөө аж ахуй