Орон сууцны эрэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

О.Ичинхорлоо

Орон сууцны эрэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Орон сууцны эрэлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн тодорхойлоход оршино.
# орон сууц# нөлөө# шинжилгээ