Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх боломж, арга зам

Б.Наранбадрах

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх боломж, арга зам

Гишүүнчлэл

?
Төр хувийн хэвшлийн үндсэн ойлголт, шалгуур үзүүлэлтийг судалж Монгол улсад төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх бодлогын баримт бичиг, эрхзүйн актууд, шалгуур үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх арга замыг дэвшүүлэхэд оршино.
# төр хувийн хэвшил# түншлэл# арга зам